برای اجاره و سوئیت در چالوس داشتن همراه داشتن حداقل یم مدرک شناسایی همچون کارت ملی، شناسنامه یا گواهی نامه الزامی می باشد.