همراه داشتن حداقل یک مدرک شناسایی معتبر نظیر کارت ملی یا شناسنامه برای اجاره سوئیت در بابالسر الزامی می باشد.